7 ผลกรรมของคนชอบเป็นชู้กับชาวบ้าน “ผลกรรมของคน..ลักกินขโมยกิน”

1 : บุตรบริ วารคนใต้ปกครองไม่เชื่อฟัง ว่ากันว่าหากมีลูกก็จะได้ลู กเ วรลู กก ร ร ม

ที่นำแต่ความเดือดร้อนทุกใจมากให้จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มี มีแต่นำความ เสียหายมาให้

2 : เ มื่อเป็นคนลักกินขโ มยกินทำชู้ นอกใจนาน วันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญ มั่นใจ

จิตใจแน่วแน่ก็ เสื่อมลงเป็นคนขี้ระแวง หัวเสียง่าย กังวลไปซะทุกอย่ าง กลัวคนจะทำร้ า ย

กลัวคนจะรั งเ กียจ แม้มีเงินท องมากใส่เครื่องประดับดีๆ แต่หัวใจกับโทรมลงไปทุกวัน ทุกวัน

3 : ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่ า ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบข้าง

4 : หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่มาขัดขวาง ก่อนจากไป ชั่ วร ะยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก ร ร มชั่ ว

ที่ตัวเองได้ทำไว้ ทำการนอกใจไว้ จากความเป็น คนก็มีแต่น ร กและความเป็นเป ร ตที่แสนท ร ม า ณ

เป็นที่ไปอย่ างย าวนานตามผลก ร ร มที่ได้กระทำไว้ ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาปครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก

มีศิลธรรมมากผลของบาปก ร ร มก็จะยิ่งหนาแน่นและย าวนานมากขึ้นไปเท่า นั้น แม้ร้อยปีพันปี

ก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิ ดเป็นคนใหม่ก็อาจจะเป็นคนที่โ รครุมเร้าเป็นต้น

5 : เมื่อยังมีชีวิตก ร ร มที่ได้กระทำจะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รัก มีคนรัก

ก็มักถูกคนอื่นแย่งชิงไป ไปรักใครเข้า ไม่นานก็ต้องแยกจากกันไป ต้องช้ำใจอยู่ตลอด

6 : ไรซึ่งเกียร ชื่อเสียงและการย อมรับ คนที่นอกใจคนอื่นเลือกคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดี

หรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา

ต่อหน้าแม้ทำดีแต่รับ หลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ า ยเสียๆ หายๆ ไม่สามารถทำงานที่มีเกียรได้

เพราะไ ม่เจริญทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสียหายคนรอบข้างรังเกียร

7 : โ รคเยอะป่ วยง่าย คนที่ทำชู้แย่งผัวแย่งเมียคนอื่นมากๆ อีกหนึ่งผลก รรมที่ไม่น่าเชื่อ

ก็คือเรื่องโ รคภัย โดยเฉพาะโ รคลับๆ ที่เกี่ยวกับจุดซ่อนเร้ น มักมีอาการ

แถบทุกคนจากผลก รรมนี้ต่างกันแค่มากน้อย

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …