7 ข้อดีของการเก็บทองเ พ ร าะอัตราเงินเฟ้อนับว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจ

เก็บทองคำนั้นข้อดีเยอะมาก 7 ข้อดีของการเก็บทอง

เ พ ร า ะ แต่ละคน นั้นก็มีเป้าหมายในการเก็บทอง ที่ต่างกันแต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อ

วัตถุประสงค์อะไร ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการในทุกวันนี้ ช่วงเหตุก ารณ์สำคัญๆ

ดังต่อไปนี้ ที่จะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี ในการเก็บออม

1 : สินทรั พย์ทางเลือก การกระจ ายความเ สี่ ย ง

เ พ ร า ะ ก า รถือทองคำไว้เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจอยู่เสมอ ความสี่ยงที่ว่านี้

คือความเสี่ยงของค่าเงิน และมีหลายประเทศ เก็บสำรอง ทองคำไว้เพื่อป้องกัน

กา รเกิดวิกฤตทางการเงินซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยเลยที่ซื้ อทองเก็บไว้

เ พื่ อเ ป็นการลงทุน ทั้งยังกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์อื่น ๆ ด้วย เช่น หุ้น

ตราสารหนี้ พันธบัตรเ พ ร า ะถ้าเกิดวิกฤตสินทรัพย์ที่ลงทุนตัวใดไม่ได้ทุนคืน

จะได้มีทอง เอาไว้เป็นหลักประกัน เ พ ร า ะราคาทองไม่เปลี่ยนไปตามราค า

สินค้าอื่นยิ่งเงินเฟ้อสูงราคาทองยิ่งสูง ฉะนั้น อย่ างน้อยๆ การมีทองติดตัวไว้

มันก็ทำให้เรามั่นใจอุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรอง

2 : ให้เป็นของขวัญลูก สำหรับวันสำคัญ

เ พ ร า ะทองคำ นับว่าเป็นสมบัติที่มีมู ลค่า หลายๆ คนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็น

มรดกให้แก่ลูกหลานบ้างก็เอาไว้เป็นทุนสำรองหรือให้เป็นของขวั ญในวัน

สำคัญๆและลูกหลานของเราก็นำทองเหล่านี้ ไปต่ อ ยอดทางการเงิน อีก

ทอดหนึ่งได้เช่นกันที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต กลับไม่พอซะงั้น

3 : ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ งั้นเปลี่ยนมาเป็นทองแทน

เ พ ร า ะมันเป็นสินทรั พย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน

สำ หรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่โดยการเก็บทอง แทนการเก็บเงินนั้นก็เหมือนกับ

การฝากเงินประจำกับธนาคารแค่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะสมทองแทน

โดยจะใช้โปรแกรมออมทองก็คือทะยอยซื้อทองสะสมทุกๆเดือนเ พ ร า ะ

งั้นเรา จะได้ราคาแบบเฉลี่ยกันไปทีนี้พอออมครบ อย ากจะเบิกทองมา

เก็บไว้กับตัวเองหรือข ายคืนเปลี่ยนเป็นเงิน ก็ทำได้เช่นกัน

4 : ป้องกันอัตราเงินเฟ้อ

ยุคนี้ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือกันแล้ว อัตราเงินเฟ้อนับว่า เป็นศัตรู

ตั ว ฉ กา จที่ทำให้เงิน มีมูลค่าลดลง เ พ ร า ะถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้ อนั่นแปลว่า

สิ น ค้ าและบริการต่างๆจะมีราคาแพงกว่าเดิม อย่ างเมื่อ 3 ปีที่แล้วนั้น ราคา

ก๋วยเตี๋ยวชาม 30 บาท ทุกวันนี้ล่ะ 40 บาทเป็นต้นและนี่แหละจะส่งผลต่อ

เงินเก็บที่มีอยู่ จนไม่พอใช้จ่ายในวัยเกษียณ แต่กลับกันทองคำ สามารถ

ป้ องกันความเสี่ ย งของอัตร าเงินเฟ้ อได้ดี ราคาทองนั้นจะไม่เปลี่ยน

ไปตามราคาสินค้า ยิ่งเงินเฟ้ อสูงราค าทองยิ่งสูงตามไปด้วย

5 : สำรองการเงินในย ามฉุกเ ฉิ น

เ ร า คงจะเคยเห็นข่ าวผู้ปกครอง นำทองมาข ายในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากว่า

ค่าใช้เรื่องเรียนต่อของลูกค่อนข้างสูง พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผนการเงินดีๆ

ล่ะก็ได้ทองคำนี้ละมาช่วยให้ผ่านพ้นช่วงย ากลำบากไปได้ ทั้งนี้ยังมีเรื่องของ

อุบั ติเ ห ตุหรือแม้แต่ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ย ที่อาจจำเป็นต้องใช้เงินมาก

จนส่งผลให้เงินหมดไป หรือแม้แต่ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแย่จนทำให้เงินเก็บ

6 : ใช้จ่ายในย ามเจ็ บป่ ว ย

เช่นค่ารั กษาพ ย า บา ล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่คนทุกวัยต้องนึกถึงเชียวล่ะ

โดยเฉพาะ วัยเกษียณที่มีอายุมากๆ แล้วสุขภาพก็อาจไม่ได้ดีเหมือนก่อนโอกาส

เกิดโ รครุนแรงก็มากขึ้นตามอายุ ฉะนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้และ

แน่นอนว่าโ ร ครุนแรงบาง โ ร คมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกันสุขภาพ

หรือประกันสังคมอาจจะช่วยเราได้ ไม่เต็มที่หรอกเราจึงต้องมีเงิน

เก็บในส่วนนี้ให้พอ

7 : เป็นทุนในการทำธุรกิจ

เ มื่ อ ต้องการทำธุริจแต่ทุนไม่พอ และเงินเก็บเหลือน้อย แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล

ไม่มีดอกให้เหมือนสินทรั พย์อื่นๆ แต่ว่านะราคาส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับ

ความสนใจในการลงทุ นและมีหลายคน ที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็กๆเพื่อให้

เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอทำให้

ทองคำ เป็นสินทรั พย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้เป็นอย่ างดี

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …