ในยุค 5.0 ไม่มีอะไรจะปังเท่า 7 อาชีพเหล่านี้แล้ว

อาชีพ 7 สายงานทำเงินมาแรง เทรนด์ใหม่ในยุค 5.0 นี้

7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถเลือกเรียน หรือตัดสินใจเรียนพวกนี้

เพิ่มก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการ

ของคนเมืองในยุค 5.0 ได้อีกนานเลยล่ะ มีอะไรน่าสนใจบ้าง..ไปดูกัน

1 : สายวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคน

ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป มีปัญหาและไม่มีความรู้รวมทั้งวินัยทางการเงินและการออมจน

ทำให้มีจำนวนหนี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0เริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการ

บริหารจัดการเงินและทรัพย์สินมากขึ้น

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่ างไม่ลำบากในวัยเกษียณเหมือนอย่ างในอดีตที่ผ่านมาอีก

ทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานก็เร็วขึ้นเ พ ร า ะเชื่อว่าหลายคนเบื่อหน่าย

จากการเป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้น

เ พื่ อ ใ ห้ เ งิ น ทำ งานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับ

วัยเกษียณ มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงิน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่ างยิ่ง

2 : สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อ ว่าเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลังๆ นี้ จะมาแรงมากเทรนด์การรัก

สุ ข ภาพของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเ พ ร า ะสังคมเริ่มตระหนักถึงโรคภัยใหม่ ๆ

ที่ เ ป็นอันตรายถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่ างแพร่หลายทำให้ผู้ที่

รั ก สุ ข ภ า พแบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการและการ

อ อ ก กำ ลั ง กายที่ถูกต้องและได้ผลดี ที่ปัจจุบันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมาก

ขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ต่างก็ได้การยอมรับสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะประจำตามศูนย์ฟิตเนส

หรือนัดนอกรอบ

ซึ่งแต่ละบุคคลมีการสร้าง Personal Branding ส่วนตัวผ่านออนไลน์ ที่สามารถเป็น

กระแสได้ ก็เ พ ร า ะมีผู้นำเทรนด์อย่ างเหล่าดารา นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้ ที่เน้น

การรักษาความงามและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้อาชีพด้านนี้กำลัง

มาแรงอย่ างยิ่ง

3 : สายแพทย์ทางเลือก

กา ร พัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุ

ห นึ่ ง ข องการเจ็บป่วยเรื้อรังของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่อง ย ากที่จะรักษาด้วย

ย า แ ผนปัจจุบันอีกทั้งเกิดสภาวะความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิด

อาการต่างๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ อาชีพการแพทย์ทางเลือก

หรือ ผู้ที่มีความ สามารถแนะแนวทางการรักษา

จากการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติอย่ างการรับประทาน

อาหารคลีนหรือการใช้สมาธิรักษาโรค โยคะบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯ จึงกำลัง

เป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามและรักสุขภาพ

4 : สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ใ น ยุ คนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ ขายอาหารเพื่อ

สุขภาพจัดเก็บรายได้จากอพาร์ท เมนต์ให้เช่า ฯลฯ เ พ ร า ะเหตุนี้ทำให้มนุษย์เงินเดือน

ที่ อ ย ากมีรายได้เสริมหันมาหาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จากโลกออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นการสอนอาชีพ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา

Workshop ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ และสิ่งที่เรียนมาจะ

สามารถนำมาใช้การันตีในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมแล้ว

5 : สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เ พ ร า ะ โลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอย่ างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพ

จะ ต้ อ ง ใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสาร เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้อาชีพนัก

พัฒนาแอพพลิเคชั่นจึงกลายเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ บวกกับทักษะ

ด้านดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ และหากมีทักษะ

ด้านธุรกิจก็จะทำให้สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วย ซึ่งการสร้างแอพ

พลิเคชั่นใหม่ๆในทางธุรกิจ สามารถตีราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

6 : สายพย าบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่ างเป็นทางการได้เลยเ พ ร า ะ

คาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ทำให้ในอนาคต

ข้ า งหน้านี้หลายครอบครัวมีความต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบาลและดูแลผู้

สูงอายุมากขึ้น

ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียนสายพย าบาลมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากคนยุคดิจิตัล

นี้ ยั ง มีกลุ่มคนมากมายนิยมทำงานนอกบ้าน อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน

หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ทำให้มีความ

จำเป็นต้องอาศัย

พย าบาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำ

เทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียนสายพย าบาลอาจจะต้องเฮ

ไม่ต้องตกงานหรือไปทำงานตามโรงพย าบาลไปจนแก่ก็ได้

7 : สายโค้ช ไม่โหดแต่ได้ครบทุกรส

อ ย่ า ลื ม ว่ า โ ค้ชมีหลากหลายประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนา

บุคลิกภาพโค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่

ให้คำปรึกษาชี้แนะ ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญแล้ว ยังช่วย

เรื่องการพัฒนาและช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออกมาใช้ในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่ างเหมาะสม

โดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็นมุมมองใหม่ๆ

ไ ป จ ากที่เป็นอยู่และคุ้นเคย และยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น

ซึ่ ง อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …