โลกจะสดใสและน่าอยู่มากขึ้น หากคุณได้พบคน 9 แบบนี้

1 : ปล่อยวางให้เป็นไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปต ลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเอง

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเ ฉพาะความทุกข์หรือปัญหา จะทำให้เรา

เป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ย ลองเป ลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง

หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัว เองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

2 : มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญคว ามท้าทาย

กับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกร ะตือรือล้น

3 : มองโลกในแง่ดี คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิด บวกเสมอ มีความหวังกับอนาคต

และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผล ออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้าย ทัศนคติที่ดีเหล่านี้

ส่งผลให้ระดับคว ามเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

4 : ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร และพร้อม

จะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสด งอารมณ์

ความเชื่อหรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

5 : อยู่กับปัจจุบัน คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่ านไปทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อน

เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุ บันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

6 : ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่น

และสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7 : ยิ้มง่าย รอยยิ้มของคนที่ คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ

แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

8 : ไม่ดูถูกตัวเอง การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ไ ด้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิด

ทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้นลองเปลี่ยน

จากการดูถูกตั วเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไป

จะดีหรือไม่อย่ างไรทุกอย่ างล้วนมีโอกาสพั ฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9 : ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม ความเป็นไป

ของสังคมผ่านการคิด และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้ อมูลให้ดีที่สุด และอย่ าวิตกกังวล

กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิต

อย่ างมีแบบแผนและรอบคอ บอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …