ออมเงินแบบวิธี 50/30/20 ช่วยให้ชีวิตไม่ลำบาก การเงินดีขึ้น

การเก็บออมเงินแบบง่ายๆ ด้วยวิธี 50/30/20 ช่วยให้การเงินดีขึ้น ชีวิตไม่ลำบาก

วันนี้เราจะพา ทุกคน ไปเรียนรู้วิธีการออมเงินกับบทความวิธีออมเงินแบบ 50/30/20 ให้ชีวิตไม่ลำบาก

ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

สำหรับใคร ที่ไม่อย ากจะมานั่งเครียด ทุกครั้งที่ใช้เงินบาทสุดท้ายในกระเป๋าสตางค์ก ฎ การออมเงิน

50/30/20 ช่ ว ยให้คุณสามารถบริหารจัดการรายได้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของสิ่งที่

จำเป็นในชีวิตและเป้าหมายในอนาคตในขณะเดียวกันก็มีเงินเหลือพอสำหรับใช้จ่ายให้กับความสุข

ของ ชีวิตการทำแผนออมเงินควรคำนวณจากรายรับที่แท้จริงของคุณซึ่งเป็นรายได้หลังตัดค่าใช้

จ่าย เช่น การเสียภ าษี และแบ่งเงินของคุณออกเป็นสัดส่วนดังนี้…

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

20% = เงินออมและชำระหนี้

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

แล้วก ฎการออมเงิน 50/30/20 มีวิธีการแบ่งเงินอย่ างไรมาดูวิธีแบ่งเงินในแต่ละสัดส่วน

อ ย่ างละเอียดกันเถอะ

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อ้างอิงจากก ฎการออมเงิน 50/30/20 คุณควรแบ่งเงินครึ่งหนึ่งของรายรับไว้สำหรับใช้จ่ายกับส่วนที่

จำเป็นในชีวิตอะไรคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น?

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น คือ สิ่งที่คุณไม่มีไม่ได้ และจำเป็นต้องจ่ายเช่น ค่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทาง และ

ค่าสาธารณูปโภคอย่ าง ค่าน้ำและค่าไฟ หากคุณยังสับสนและไม่แน่ใจในการ แบ่งเงินในส่วน

ดังกล่าวลองดูตัวอย่ างดังต่อไปนี้

ตัวอย่ างค่าใช้จ่ายที่อาจจะทำให้คุณสับสนการชำระหนี้เจ้าหนี้มักจะกำหนดให้เราต้องชำระเงินจำนวน

หนึ่งในแต่ละเดือนดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการชำระหนี้จึงนับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วเราจะ

จัดการอย่ างไรหากเราอย ากจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำ? เพื่อไม่ให้สับสนและลำบากในการคำนวณเรา

จะนับค่าใช้จ่าย

นอกเหนือจากการชำระหนี้ขั้นต่ำ เป็นหนึ่งในสัดส่วนของ 20% ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆโดยปกติแล้วเรา

จะนับว่าค่าสาธารณูปโภคคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่เมื่อคิดดูแล้วการคำนวณเช่นนี้ อาจจะไม่ถูกต้อง

สำหรับทุกคน

ตัวอย่ าง เช่น หากคุณทำงานที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่ถ้าคุณใช้งาน

อินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิงค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกจัดว่า เป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิธีการแบ่งสัดส่วนเงินเหมาะสมกับการใช้งานของคุณหรือไม่ใช้เงิน

เกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่? หากคุณตรวจสอบแล้วว่า..

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ของคุณบางส่วนจัดอยู่ในอีกสองหมวดหมู่ เช่นกัน นี่อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลด

ค่ าใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด เช่น ย้ ายไปอยู่บ้านที่เล็กลงใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่

มีความเร็วช้าลงแต่ประหยัดมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายโดยการซื้อรถที่ราคาถูกลงหากทำเช่นนั้นมีความ

เป็นไปได้สูงที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่คิดใช้เงินน้อยกว่างบที่ตั้งไว้ หรือไม่ ?

คุณช่างโชคดีเหลือเกิน! ก่อนจะนำเงินที่เหลือในแต่ละเดือนไปจั บจ่ายใช้สอย เพื่อ..ความบันเทิง

คุณควรพิจารณาและนำเงินที่เหลือไปเก็บในส่วนของเงินออม หรือนำไปชำระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพ

คล่องทางการเงินของคุณ

20%=เงินออมและชำระหนี้

เงินในส่วนนี้นับเป็นส่วนสุดท้ายในกฎการออมเงิน 50/30/20 แต่ถือว่า..เงินส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ

เป็นอันดับสองของแผนการเงินนี้สิ่งที่ควรทำเพื่อประกันอนาคตของคุณก็คือ ชำระหนี้เพิ่มเติม

ออมเงินไว้ใช้ในย ามฉุ ก เ ฉิ น (เป้าหมายที่ดีคือควรมีเงินย ามฉุ ก เ ฉินอย่ างน้อยสามเท่า

ของรายรับ) พย าย ามบรรลุเป้าหมายการออมเงินและลงทุนเพื่อใช้ในย ามเกษียณ

หากคุณมีหนี้จำนวนมากหรือรู้สึกว่า เป้าหมายในการออมเงินหลังเกษียณช่างห่างไกลเหลือเกิน

อ ย่ า ลั ง เลที่จะลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือลดค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับสิ่งที่ต้องการจนกว่าคุณจะมี

ส ถ า นะ ท า ง การเงินที่ดีขึ้นหลีกเลี่ ยง การตั้งเป้าหมาย การออมเงินที่สูงเกินไปแต่เริ่มจาก

เป้าหมายการออมเงินที่เราสามารถทำได้จริงในระยะย าว!ควรจัดลำดับความสำคัญอย่ างไร

หากคุณมีหนี้ค้างชำระและไม่มีเงินไว้ใช้ ในย ามฉุ ก เ ฉินเรา

ขอแนะนำให้คุณจัดลำดับความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆ มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะละทิ้ง

การออมเงินระยะย าว และออมเงินสำหรับการเกษียณยิ่งคุณแก้ปัญหาได้เร็วมากเท่าไหร่ คุณก็

จะเริ่มสะสมเงินได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น (แม้มันอาจจะเป็นเงินจำนวนไม่มากก็ตาม ) ข้อควรรู้….

เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น

การอดออมอื่นๆ มีเพียงเงินสำหรับใช้ใน ย ามฉุ ก เฉิน การลงทุนสำหรับแผนการเกษียณและ การเก็บ

เงินสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิต (อย่ างเช่น งานแต่งงานบ้านหลัง ที่ใหญ่ขึ้น สำหรับครอบครัวที่

กำลังเติบโต) เท่านั้นที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้

หากคุณต้องการเก็บเงิน สำหรับทริปวันหยุดพักผ่อนหรือซื้อรถในฝันคุณสามารถเก็บเงินส่วนนี้ได้แต่

ต้องให้แน่ใจว่า..เงินส่วนนี้จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความฟุ่มเฟือย เล็กๆน้อยๆ หรือ เพื่อ..ความสนุกสนาน

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จัดว่า..เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตแต่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันขึ้นหาก

คุณใช้เงินมากกว่า 30% ไปกับสิ่งที่ต้องการนั่นหมายความว่า..ได้เวลาที่คุณจะตัดหรือลดค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้แล้ว

ในช่วงแรกคุณอาจจะลองเริ่มจากสิ่งที่คุณสามารถตัดหรือลดได้ทันทีนี่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่คิดแน่นอน

ว่า..คุณสามารถ เว้นการแบ่งเงินเข้าสัดส่วนนี้ แล้วนำไปรวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้ถือว่า..เป็นความ

คิดที่ดีมากโดยเฉพาะ

ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินแต่อย่ างไรก็ตามการปล่อยให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุขนั้นไม่ใช่

ผลดีในระยะ ย าวอย่ างแน่นอน ดังนั้นเมื่อใดที่สามารถจัดสรรเงินสัดส่วนข้างบนได้แล้วอย่ าลืมใช้

เงิน 30% ของรายได้ไปกับสิ่งที่คุณรัก โดยไม่ต้องรู้สึกผิด

จะเริ่มออมเงินโดยใช้ก ฎ 50/30/20 อย่ างไร

เ ริ่ ม จ ากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจัดเข้าหมวดหมู่จะดียิ่งขึ้นไปอีกหากคุณสามารถอ้างอิงจาก

รายการเงินฝากถอนของธนาคารเ พ ร า ะหากคุณคำนวณโดยการคาดเดาการคำนวณอาจคลาดเคลื่อน

ได้คุณอาจจะพบว่า..

ค่าใช้จ่ายบางส่วนของคุณไม่สามารถนำมาจัดอยู่ในหมวดหมู่ 50/30/20ได้นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายของ

คุณอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ารายได้อย่ ากังวลไปนั่นอาจเป็นเ พ ร า ะว่า คุณใช้ก ฎ 50/30/20

โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น คุณอาจจะใช้เวลานี้

ปรับแผนการเงินจนกว่า คุณจะพอใจหรือ หากคุณไม่สามารถปรับแผนการเงินได้ลงตัวคุณอาจจะต้อง

วางแผนลดค่าใช้จ่ายบางอย่ างออกไป

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …