หากอย าก มีกินมีใช้ มีอิสระ ในการใช้เงิน ลองทำ 15 สิ่งนี้ ก่อนอายุ 45

15 สิ่งที่ต้องคิด ทำได้ก่อนอายุ 45 มีกินมีใช้ มีอิสระทางการเงินในการใช้ชีวิต

แ น ว คิ ด จากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ ว่าต้องการ

มีอิสรภาพทา ง การเงินเมื่ออายุไม่เกิน 45 ปีและมีทรัพย์สิน ที่สร้าง ร ายได้

เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1 : ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อ ย่ า ใ ช้ จ่ า ยเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เ พ ร า ะได้ส่วนลด

คะแนนสะสม ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บัตรเ ครดิตหลายใบ

โดยชำระเต็มจำนวน และเลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

2 : เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้อคอนโดเราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุนน้อย ผมลงทุนคอนโด

ซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อนราคา 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคาร

ผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท แล้ว

ปัจจุบันที่ขายกันในเว็ บราค า 2.8 ล้านบาท หากขายไปจะได้กำไรประมาณ

1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่า เช่ากับยอดผ่อนอีกด้วยนะ

3 : จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเติบโต

ไ ด้ เ ร็ ว ที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆจะช่วยส่งเสริมให้เรา

ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

4 : ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอกเบี้ย

มาตรการสองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือนมันช่วยประหยัด

ไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

5 : เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เ พ ร า ะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาท

แรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนักประกอบกับเรามีทุนล้านแรก

เอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

6 : จงเลื อกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เ พ ร า ะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็น

ต้นทุนจมจนกว่าขายออกไป ผมเลือกบ้านในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่ าง

คื อ ไ ป ทำงานสะดวกโดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง

ก่อนตัดสินใจซื้อเลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสียบ่อย

7 : เรียนรู้ จากการลงทุนของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยไม่ได้ทุนคืนเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยไม่ได้ทุนคืน

จากวอเรนต์เกือบแสน เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิบปี เพิ่งจะขายได้ ผมไม่เลิก

ลงทุ นในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

8 : จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 %

ของเงินโบนั สแล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ นทำเช่นนี้ได้เ พ ร า ะผม

มีความสุข ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

9 : เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน และร ายได้ทุกๆปี

ก า รบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนด

แนวทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของรายได้ การเติบโตของทรัพย์สิน

และผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

10 : ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ค วามรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อน ๆ

ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

11 : อ อมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่อย่ าซื้อทีเดียว

ติดๆ กั น เช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจเที่ยวและรถยนต์ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน

เ พ ร า ะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้

จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ าไปซื้อมัน จำไว้!

12 : จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

กา รลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสไท่ได้ทุนคืน และถ้าไม่ได้ทุนคืนจริงเราจะได้

ไม่เดื อดร้อนมากนักผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12 เดือน

ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น

การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอย ากทำโดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอย่ างสม่ำ

เสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

13 : ระวังวิกฤติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตาความรู้

เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโตแล ะ

ตกต่ำสลับกันตลอดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจมันช่วยให้ลงทุ นถูก

จังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

14 : ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือก ได้แก่ พันธบัตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกัน

ชีวิต เป็นต้นอย ากแนะนำให้ลอง เ พ ร า ะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้

ถึงเป้าหมายได้ไว

15 : หัดลงทุนเพื่อให้ มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุนรวมตราสาร

ทุนทอง คอนโด และขายของออ นไลน์ ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อนและ

จะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหนผมเคยลองมาหลายอย่ างปัจจุบันเน้นลงทุน

กองทุนรวมกับคอนโดเป็นหลัก

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …