สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก…จงนำข้อคิดนี้ไปสอนลูก

จงนำข้อคิดนี้ไปสอนลูก ลูกไม่ต้องเป็นคนเก่ง ขอแค่ลูกเป็นคนดีก็พอ

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก วิธีการสอนลูก

ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็กไม่ต้องเก่งขอแค่เป็นคนดีนะลูก…

เรื่องที่แม่ ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ว่าการสร้างสังคมที่ดี

สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและต้องช่วยกันปลูกฝังความดี สู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิคการเลี้ยง

ลูกให้จิตใจดีต้องเริ่ม ดังนี้ วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็กโดยส่วนใหญ่ เด็กวัย 2 ขวบ เริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ายๆดังนั้นเราควรฝึก

ลูกให้ช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐานเช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้วนำเสื้อผ้าที่สวมแล้วไปใส่ตะกร้าเป็นต้นการ

ให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบเองทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของตนเองซึ่ง

เป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้านให้เหมาะสมกับวัยลูกก็จะ

เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ตนทำมีผลกระทบ ต่อคนรอบข้างอย่ างไรนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึ ก ให้ลูกช่วยเหลือ ตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐาน ทักษะอื่นต่อไป เ พ ร า ะการที่เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้

และลดการพึ่งพาคนอื่นจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองลดความกังวลและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ

ในชีวิตประจำวัน

ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก นับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่ง

ยั่วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็ก ๆ อาทิการตื่นนอนและเข้านอนให้เป็นเวลา รั บ

ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เป็นเวลา การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทางหลังเล่นเสร็จแล้วไม่รับประทาน

ขนมหรือ อ า ห า ร ในห้องนอน เป็นต้น

สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูกให้เป็นเลิศในด้านวิชาการสอนเรื่องมารยาท

กฎระเบียบแต่กลับลืมเรื่องการรับมือกับอารมณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้น

พ่อแม่ควรเริ่มต้นสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของตนด้วยการเอ่ย ชื่ออารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออกมาอาทิ

เมื่อลูกร้องไห้ที่ไม่ได้ของเล่นอาจบอกลูกว่าแม่รู้ ว่าลูกกำลังเสียใจที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโกรธที่ถูก

แ ย่ ง ข น ม ต้ อ งบอกว่าลูกกำลังโกรธใช่ไหมแต่แม่อย ากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้ จะ

ช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้นและไม่นำอารมณ์ของตนเองมาเป็นข้ออ้าง

ในการ ทำไม่ดีต่อคนอื่น

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็กโลกของเขา ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ

จากนิทานหรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่ างง่าย ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่นจะช่วยทำให้ลูกเข้าใจเรื่องการ

ช่วยเหลือกันในสังคมได้ดีขึ้นคนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่าหากเกิดเหตุการณ์อย่ างในนิทานขึ้นกับลูก ลูก

จะทำอย่ างไร ลองฟังคำตอบของลูกแล้วชื่นชมหรือตั้งคำถามเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูก หลีกเลี่ยงที่จะ

วิ จ า ร ณ์ และตัดสินว่าคำตอบของลูกถูกหรือผิดเพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเองโดยมีพ่อแม่เป็น

ผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูกพบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่นและเข้าใจสังคมมากขึ้น คือ

ทำให้เขาเห็นว่าในโลกนี้มีคนที่แตกต่างหลากหลายทั้งสีผิว เ ชื้ อ ช า ติ ภาษา และความคิดซึ่งสิ่งที่

แตกต่างเหล่านี้ ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่

แตกต่างพร้อมกับคำชี้แนะที่เหมาะสมจะทำให้ลูกเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้ง ที่ลูกทำผิดพลาด พ่อแม่หลายคนจะใช้วิธีตำหนิหรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูก

ทำผิดอีกซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่าการทำผิดเป็นเรื่องใหญ่และกลัวที่จะทำผิด หรือจะปกปิดความคิดของตน

เองโดยการ โ กห ก ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้อภัยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหาหลังจากที่เกิด

ข้อผิดพลาดอาทิ

เด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ คือ เช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่หลังจากนั้น

ชวนให้ลูกคิดว่าครั้งหน้าสามารถระวังอย่ างไรให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้น แบบหรือแบบอย่ างที่ดีให้แก่เด็กเ พ ร า ะการเห็น

แบบอย่ างที่ดีจะทำให้เด็กสามารถ

จดจำการทำดีได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูดการเลี้ยงลูก ต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ

กว่าที่ลูกจะรู้เรื่องและทำตามในสิ่งดี ๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำหากพ่อแม่หมั่นสอน สิ่ง

สำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่ างแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …