สอนลูกได้แบบนี้ลูกจะเข้มแข็ง อนาคตได้ดีแน่นอน ด้วย 13 วิธีเหล่านี้

13 วิธี ที่สอนลูกให้เป็นคนจิตใจเข้มแข็ง เติบโตไปอย่ างมีอนาคต

1 : อย่ าให้ความกลั ว มีผลต่อการตั ดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกจากอั นต รายใดๆทั้งปวงแต่เราควรให้เ ด็กได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัว

ต่างๆด้วย สอนถึงอั นต ร ายที่อาจจะเกิดขึ้น สอนให้เข้าใจถึงความรู้สึกกลัวและรับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จัก

เผชิญหน้ากับความกลัว อย่ าให้ความกลั วมามีผลกับการตัดสินใจในชีวิต

2 : ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

เราควรสอนให้เขามีความพย าย าม และทำทุกอย่ างด้วยความสามารถอย่ างดีที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์

แบบเราล้ มเ ห ลวได้ ผิ ดพ ล าดได้ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสร รคในชีวิตได้ดี

กว่าและมีความสุขกว่าเ ด็กที่พย าย ามทำทุกอย่ างให้สมบูรณ์แบบ

3 : รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก

พ่อแม่จำนวนมากอย ากให้ลูกมีความสุข ก็จะพย าย ามสร้างความสุขให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ แต่ในโลก

ของความเป็นจริงแล้ว ความสุขหรือความทุ กข์นั้น เป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น เราควรที่จะ

สอนให้ลูกมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองและให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิด

จากตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่อย่ างใด

4 : ไม่เอาความรู้สึกผิ ด มากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้เจาเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป จนลืมความผิด

ชอบชั่ ว ดี ยกตัวอย่ างเช่น ที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้อ่านหนังสือมาเพื่อมาสอบและขอลอกข้อสอบ

ด้วยความรู้สึกผิดของเด็ กว่า เพื่อไม่ให้โดนครูทำโ ท ษหรือสอบตกเ ด็ กอาจจะยอมทำผิ ดเ พื่อให้เพื่อน

ลอกข้อสอบ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

5 : ฝึกให้เขามีความรับผิ ดชอบ

ความรับผิ ดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความ

รับผิ ดชอบในกิจกร รมหรือหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็กๆ เช่น การต้องแปรงฟั นก่อนเข้านอนการทำการบ้าน

6 : ปกป้องลูกจากความผิ ดหวัง ความเ จ็ บ ป ว ด

ความผิ ดหวัง ความทุ กข์เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอ แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่ไม่อย ากเห็นลูก

ของตัวเองต้องผิ ดหวังและเ จ็บ ป ว ดหรอก หลายคนพย าย ามปกป้องลูกของตัวเองจากความรู้สึกนี้ ซึ่ง

ไม่เป็นผลดีในระยะย า ว ของเด็ กคนนั้นๆ เลย วิธีที่เหมาะสม คือ ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง แต่อยู่

ข้างๆพวกเขาคอยแนะนำและให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึกและปัญหาที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

7 : ​อย่ าให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

การตามใจเขาทุกอย่ าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นๆ มีลูกเพียงคนเดียวบ่อยครั้งเด็ กคนนั้นก็มักจะได้ความรักความใส่ใจ

จากทุกคนรอบตัว เป็นผู้รับโดยลืมที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีผลอย่ างมากเมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เมื่อโลก

ไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไปการฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ถือ

เป็นสิ่งที่ดีมากๆ

8 : ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่ างเหมาะสม

การฝึกให้เด็ กกล้าที่จะตั ดสินใจ โดยการฝึกให้ได้มีโอกาสในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้

พวกเขามีความมั่นใจ แต่อย่ างไรก็ตามก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่และบทบาทของคนในบ้านด้วย

เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เขาควรจะแสดงความนับถือ

9 : ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ความที่เรารักลูก เราอย ากมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพล าดเช่น พย าย ามตรวจการบ้าน เช็คกระเป๋า

นักเรียนว่าลูกเอาทุกอย่ างไปโรงเรียนครบมั้ย แต่เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพล าดบ้าง

เพื่อให้เขาได้พัฒนาและเรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

10 : ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลั วต่อการถูกล งโ ทษ

การลงโ ท ษ คือการที่เราทำโ ท ษเขามื่อพวกเขาทำผิดแต่การฝึกความมีระเบียบวินัยคือ ฝึกให้พวกเขา

สร้างอุปนิสัยที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคตการฝึกให้เด็ กมีระเบียบวินัยอาจทำ

ได้โดยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากการที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่ างซึ่งไม่ใช่การลงโ ทษ

การที่พวกเขารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสี ยกับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัว

ของพวกเขาเอง

11 : สอนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่ างสร้างสรรค์

ในชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องราวที่ไม่เป็นอย่ างที่เราคาดหวังไว้ ทุกคนล้วนเจอเรื่อง

ราวเหล่านี้มาตั้งแต่เป็นเ ด็ก ไม่ว่าจะสอบต ก เสียใจ หรือแม้แต่ล้ มลงเมื่อกำลังหัดเดินตอนเล็ก ๆ

พ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจของลูกๆ ได้ โดยการไม่เข้าข้างลูกและโทษสิ่งแวด

ล้อมภายนอกแต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิ ดพล าด และหาทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

อย่ างสร้างสรรค์ได้นั่นเอง

12 : อย่ าหาทางลัดให้กับลูกๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อย ากที่จะช่วยเพื่อให้เร็วขึ้นและดีขึ้น แต่เราควรที่จะเรียนรู้

ให้พวกเขาได้ทำเองได้ฝ่ าฟั นอุ ปส รรคและเรียนรู้การลงมือทำอะไรบ างอย่ างให้สำเร็จด้วยตัวเอง

ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

13 : สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่ากับเรื่องที่เราควรสอนให้ลูกของเรา

มองเห็นคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่านั้นๆ เอาไว้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …