วิธีเหล่านี้นี่แหละคือสุดยอดวิธีหาเงินที่อย ากแนะนำในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้

4 วิธีหาเงิน ที่อย ากแนะนำ ในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ อยู่บ้านเฉยๆ ก็ทำได้

สำ ห รั บ ค น ที่ กำลังเผชิญกับปัญหา ที่ทำให้เราต้องตก อยู่ในช่วงวิก ฤ ต

แ ละ มั น ส่ ง ผลกระทบต่อรายได้ของเรา ฉะนั้น เราจึงอย ากแนะนำอย าก

จะมาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับทุกคนในสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

วิธีที่ 1 : ทำคอนเทนต์

มี อ ยู่ ห ล า ยแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บทคว าม ภาพถ่าย วิดีโอ

ทั้งหมดนั้นเรียกว่าค อนเทนต์ การทำตอนเท นต์นั้นก็ไม่ได้ย ากอะไรจริง ๆ

แ ล้ ว ก ารที่เราโพ สเรื่อ งร าว รูป วิดีโอต่างๆ บนโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็น

คอนเ ท นต์เช่นกัน แล้วค อนเทนต์แบบใดจึงจะช่วยสร้างร ายได้ให้กับเรา

หาไอเดียดี การสร้างคอนเทนต์ดูนะเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไร

ให้มีคนสนใจเรามาเล่นโ ซเชี ยลมีเดี ยที่เกิ ดประโยชน์กันเถอะ

วิธีที่ 2 : ปลูกผักสวนครัว

บ า งคนอาจจะมองว่าเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ จริงหรอ แต่ว่าจะมากหรือ

น้ อ ย ก็ ถื อเป็นการเพิ่มร ายได้นะดีกว่าไม่ได้เพิ่มมาเลย แล้วการปลูกผัก

ส ว น ค รั ว เ นี่ ยก็ง่าย ไม่ต้องลงทุนเยอะ ทั้งยังผักสวนครัวก็ยังโตไวได้

ผ ล ผลิตเร็วบวกกับเทรนด์ปัจจุบันที่คนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น

ยังไงแล้วเนี่ยผักก็ต้องขายได้เ พ ร า ะคนเราก็ต้องกินอาหารทุกวัน

อีกทั้งเรายังสามารถเก็บ ไว้กินเองได้ เป็นการประหยั ดด้วย

วิธีที่ 3 : ลงทุน

จำ ใ ห้ ขึ้ น ใจก่อนว่า “การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

ให้ดีก่อนตัดสินใจ” โดยเฉพาะช่วงวิกฤ ตเศ รษฐกิจย่ำแย่อย่ างนี้การลงทุน

ก็คือการเพิ่มจำนวน เงินด้วยเงิน ถ้าจะพูดง่ายๆ นั่นก็คือ

ก า รนำเงินที่เรามีไปลงทุ นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นในกองทุ นหรือหุ้ นค่ะจากเงิน

น้ อยๆ มันก็สามารถเพิ่มมูลค่ามากขึ้นได้นะ โดยการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน

นั้น อาจจะใช้เวลา และต้องลงทุ นในระยะย าว

โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมาย ปล่อยให้เงิน เพิ่มมูลค่าของตัวมันเองเพียง

แค่เราต้องรู้จักตลาดการลงทุ นให้ดี และศึกษาข้อมู ลก่อนตัดสินใจ

วิธี ที่ 4 : ข ายของออ นไ ลน์

ช่ ว ง วิ ก ฤ ตเช่นนี้ การค้ าข ายนอกบ้านซบเซาเ พ ร า ะจากผู้คนไม่ค่อยออก

จากบ้าน มาช้อปกันไง เ พ ร า ะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านเ พ ร า ะโ ควิ ด หลายคน

คงไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังช้อปปิ้งกันแทบจะทุกวัน แม้อยู่บ้าน เ พ ร า ะเรามี

ช้อปปิ้งอ อ นไลน์ที่แสนง่ายดาย

ฉะนั้น การข ายของ อ อ นไ ลน์ ก็นับว่าเป็นทางออกที่จะช่วยทำให้การค้ าข าย

นั้นสามารถไปต่อได้ วิธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุ นเยอะ ไม่ต้องมี

หน้าร้านให้ยุ่งย าก แค่ใช้ช่องทางโซเชี ยลมีเดีย ที่เรามีให้เกิดประโยชน์

เท่านั้นเอง

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …