มีเงินออมเป็นของเราเองจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่ าไปหวังพึ่งใคร

ข้อดีของการเก็บเงิน คนมีเงินเก็บ..ทำไมเขาถึงมีชีวิตที่ดี

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่ หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิดเ พ ร า ะเงินที่หามาได้

ก็ แ ทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงินแต่หาก

ศึกษาข้อดีของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด และเริ่มเก็บเงินเริ่มออมเงินการออม

เงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเ พ ร า ะในย ามลำบาก ก็จะ

มีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

1 : มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหางาน

เสริมไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

2 : ตัวอย่ างข้อดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บ

ข้อดีของการมีเงินออม นั้นมีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงินบางทีเหตุผลดีๆ สักข้ออาจจะ

เป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

3 : เงินออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิ ก ฤ ติ

เ พ ร า ะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น

จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉินไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

4 : เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เค รียด หน้านิ่ว คิ้วขมวดเ พ ร า ะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้

เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

5 : มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้อง

ช่วยกันจ่ายเ พ ร า ะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหลายโ ร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูก

หลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดีพย าย าม แย่งสมบัติ

6 : มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหาก

อายุมากแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงิน

ออมให้มากๆ

7 : เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตหาก

มีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

8 : เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้งานบางอย่ างต้องล้มหายจากกันไป เช่น พนักงานธนาคาร

สำนั ก พิ ม พ์ ดั ง นั้ น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำ

หุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

9 : เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหาย ตามวันเวลา

ดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

10 : มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

ก า ร มีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วย

เหลือได้เ พ ร า ะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลงหากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือ

กัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

11 : เงินออมมีส่วนช่วย ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุน ต่างๆก็จะเป็นการช่วยเหลือ

ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ

12 : เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม เ พ ร า ะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือหาก

จะต้องทำเรื่องกู้เงินเพื่อ ซื้อบ้าน ที่ดิน

13 : เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุนอย่ างการซื้อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้น

ทำง า น แทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมี

รายได้จากเงินปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เ พี ย ง พ อต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ ข้อดี ของการมีเงินออมยังมีอีกมาก

โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมี

เงินออมไว้ใช้จ่ายเ พ ร า ะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่น

เองที่จะสามารถพึ่งพาได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …