ฝึกปล่อยวางบ้างหวังว่า 5 วิธีนี้ จะทำให้ฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นได้

5 การปล่อยวางที่แท้จริง ฝึกจิตใจให้แข็งแกร่ง

เราจงรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ก่อนที่อะไรๆ มันจะสายไป ฝึกทำใจให้ว่าง กับเรื่องต่างๆ

ที่ ผ่ านเข้ามารอบตัว ปล่อยวางกับความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะเห็นอีกมุมมองของชีวิต ที่เราไม่

เ ค ยเห็นมาก่อนก็เป็นได้ พูดถึงคำว่าปล่อยวาง ได้ยินกันบ่อยจริงๆ บางครั้งพูดง่าย แต่ไม่รู้ทำ

แบบไหน และนี่เป็น 5 วิธี การปล่อยวาง ให้ได้อย่ างแท้จริง

1 : หยุดกังวลเรื่องที่ยังมาไม่ถึง

หลายคนมีชีวิตที่ดี แต่ไม่อาจมีความสุขมากนัก เ พ ร า ะมีความกังวลกับอนาคตของตน ยิ่งพอมี

ลู ก ก็ ทำ ใ ห้กังวลกับอนาตคของลูกต่อไปอีกอันที่จริง เราเองก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปในอนาคตได้

น า น เ ท่ าไหร่ ฉะนั้นการทำวันนี้ให้ดีที่สุด และกลับมามีความสุขอยู่กับปัจจุบันน่าจะเป็นสิ่งที่ดี

แน่นอนกว่า บางคนยอมแลกความสุขในปัจจุบัน เพื่อความสุขที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าและหลาย

คนนั้นก็จากโลกนี้ไป แบบที่ยังไม่พบความสุขเลย

ห า กต้องการปล่อยวางเรื่องของอนาคต ให้นึกถึงการเสียชีวิต บ่อยๆ พอเรามองเห็นว่า แม้แต่

ชีวิตเรา มันก็ไม่แน่นอน ฉะนั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่แน่นอนกว่า จงสร้างความสุขกันตั้งแต่วันนี้เลย

ทำทุกอย่ างให้เป็นเหมือนสิ่งสุดท้าย เ พ ร า ะมันจะทำให้เรา ทำอะไรออกมาได้ดีที่สุด

2 : มองเห็น เป็นสิ่งชั่ วคราว

สถานะต่างๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งต่างๆ ลูกน้องหัวหน้า แม้แต่ความสัมพันธ์ เช่น สามี

ภรรย า ทุกสิ่งนั้น ต่างเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นมา เป็นเพียงสิ่งชั่ วคราว นั่นก็เ พ ร า ะว่า ไม่มีใครที่

จะรั ก ษ าบทบาทเหล่านี้ไปจนสิ้นหรอก เ พ ร า ะเมื่อ จากโลกนี้ไปแล้ว เราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง

ข อ ง ธ รรมชาติไม่มีตำแหน่ง ไม่มีหน้าที่อะไร ไม่มีอะไรติดตัวเราไปได้เลย นอกจากความดี

ความชั่ ว และเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะไปยึดติด กับสิ่งที่เค้าสมมติให้เราเป็นทำไมกัน ปล่อย

วางแล้วหันมาสร้างสิ่งที่ดีเถิดให้เขาได้จดจำเรา

ห า กเรารู้สึกว่าใจไปยึดติดกับอะไร จงลองจินตนาการว่า อีกร้อยปีข้างหน้า สิ่งที่เรายึดถืออยู่นี้

จะดำเนินไปเป็นแบบไหน เราก็จะพบว่า เรามองเห็นจุดจบของสิ่งต่างๆได้ หากมีความรู้สึกมอง

เห็นความเป็นชั่ วคราว ไม่จีรังของสรรพสิ่ง เมื่อระลึกรู้เราจะสามารถปล่อยวางทุกสิ่งได้ง่ายขึ้น

3 : ให้อภัยกับเรื่องที่ผ่านมาในอดีต

บางคนมีอดีต ที่ไม่ค่อยน่าจดจำสักนัก ไมว่าจะดำเนินชีวิตไปในทางไหน อดีตก็จะคอยมาทัก

ทาย ให้ได้เ จ็บปวดอยู่เสมอ ทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวัน ไม่มีความสุขแม้แต่น้อย แล้วเรื่อง

ในอดีตนั้นลึกๆแล้วมันก็มาจากใจเรา ที่ไม่ปล่อยวางจากเรื่องนั้นๆ

เทคนิคในการปล่อยวางอดีต ก็คือ การให้อภัย ทั้งเค้าและเรา หากเรามองเห็นได้ว่าเหตุการณ์

นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจกลับมาแก้ไขได้แล้วการให้อภัยจะเป็นการปล่อยตัวเราจากความทุ กข์ที่มี

ในใจนั้น จะทำให้เรามีโอกาสได้ “เริ่มต้นใหม่” และจะทำให้เราสามารถสัมผัสกับความสุขใน

ปัจจุบันได้เต็มที่

4 : ฝึกการบ ริ จ า ค

ธรรมชาติของคนเราก็ต้องการความสะดวกสบาย เราจึงใช้ชีวิตเพื่อสะสมสิ่งของ ไปค้นหา ซื้อ

เก็บ สะสมไว้ จนบางครั้ง เกินพอดี เยอะจนไม่รู้ว่าตัวเองมีสิ่งใดบ้าง ทั้งที่ทุกอย่ างมันเป็นสิ่ง

ที่ปลอม ทั้งนั้น นั่นก็เ พ ร า ะเราไม่สามารถเอาไปได้เมื่อเสียชีวิต ยังไงล่ะ แต่คนเรากลับไป

ยึ ดติดกับวัตถุเหล่านี้กันมาก สักวันหนึ่งเรา อาจหายไปจากโลกนี้ ไปแล้ว สิ่งเหล่านี้มันจะ

กลายเป็นของไ ร้ค่าในทันที

จงหาเวลาสักสัปดาห์ละครั้ง พิจารณาตู้เสื้อผ้า ห้องเก็บของว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่เคยหยิบใช้

เลย ให้ทยอยบ ริจาคสิ่งเหล่านั้นไป ไม่จำเป็นต้องเสียดายเ พ ร า ะบางที เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า

เรามีของชิ้นนั้นอยู่ ถ้าหากเราให้ออกไป มันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากกว่าที่เราเก็บไว้

สละสิ่งเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้สามารถปล่อยวางกับเรื่องใหญ่ต่างๆ ได้มากขึ้น

5 : ปล่อยให้มันเป็นไปที่ควรจะเป็น

ที่สุดของการปล่อยวาง คือหยุดที่จะคาดการณ์ถึงอนาคตเ พ ร า ะไม่มีใครที่จะสามารถหยั่งรู้

อนาคตได้ สิ่งเดียวที่ทำได้ คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่มีวิธีอื่นใดหรอกที่จะทำให้อนาคตเราดีได้

เมื่อทำวันนี้อย่ างดีและเต็มที่แล้ว ก็จงปล่อยให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น ด้วยกฎของเหตุและผล ไม่ว่า

เราจะเจอสิ่งดี หรือไม่ดี ให้คิดว่า เราได้ทำอย่ างเต็มที่แล้ว

เร าสามารถวางแผน และสร้างเป้าหมายได้ แต่ไม่ต้องยึดติดว่าทุกสิ่งจะต้องดำเนินไปตาม

แผนเสมอ ดังนั้นเมื่อวางแผนแล้ว ก็ทำให้เต็มที่ และปล่อยให้มันเป็นไป โดยไม่ต้องกังวล

หรือคาดหวังผลลัพธ์ นั่นจะทำให้เรามีความสุขได้ในทุกย่ างก้าวของชีวิต

การปล่อยวาง ใครก็สามารถพูดให้ดูดีได้ แต่คนที่ทำได้จริงๆนั้น มีน้อยมาก ดังนั้นถ้าในขณะ

นี้คุณกำลังมีความทุ กข์ ขอให้ถามตัวเองว่า ปัจจุบันเราฝึกที่จะปล่อยวางบ้างหรือยังหวังว่า

ทั้ง 5 วิธีนี้ จะทำให้ท่านสามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …