นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุกเสกใดๆ

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นของ ศักดิ์สิทธิ์ ได้โดยไม่ต้องปลุกเสก โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างปาฏิหาริย์

ขึ้นได้เสมอๆ ดังเรื่องของพ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 ว่า..

เมื่อสมัยก่อนเวลาที่ไปออก ร บ ชาย ไ ท ย ในสมัยโบราณ ได้มีความเชื่อว่า หากขอเศษผ้าถุงแม่

หรือขอชานหมากของพ่อ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งคุ้มคร องภั ย เ พ ร า ะสองสิ่งนี้ถือเป็นตัวแทนความรัก

อั นบริสุทธิ์ของพ่อกับแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม ความกตัญญู เมื่อคุณธรรมต่อ

คุณธรรมมาบรรจบกัน

หากจะกล่าวถึงพระในบ้าน “พ่อกับแม่” นี่แหละ คือสิ่งที่ ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูก ๆ เ พ ร า ะท่าน

คื อ ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม ทำทุกอย่ างด้วย ด ว งใจที่มีแต่ความรักอันเปี่ยมล้น เหมาะแก่การที่

เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูชา หรือก้มกราบด้วยความเต็มใจอันแท้จริง

เราพร่ำสอนลูกทุกคนเสมอให้กระทำ กตเวทิตา แก่พระในบ้านให้มาก เราเ ตื อ น ลูกทุกคนให้

หยุดแสวงหาพระดี อาจารย์ ข ลั ง นอกบ้านเ พ ร า ะพระที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สูงที่สุดมีพรอันเป็น

มงคลที่ประสาทครั้งใด ก็นำความสำเร็จอย่ างมั่นคงให้ลูกทุกคนโดยมิได้หวังลาภสักการะ สิน

จ้าง รางวัล จากผู้บูชาคือลูกเลย ใจของพ่อใจของแม่ มีแต่ตั้งความหวังให้ลูกมีความสุขความ

สำเร็จในการดำเนินชีวิตของลูกเอง

ซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอย่ างของผู้ที่ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง แม้จะมาจากต่างแดนห่างไกลแต่

ก็มีคนคอยต้อนรับอย่ างอบอุ่นอยู่เสมอๆ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วยเหลือตลอด

โดยเเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนึงที่เรียนจบชั้นปริญญาตรี เอกบรรณรักษ์ เป็นเด็ กที่มีอัธย าศัยดี

เ ป็ น ที่รักของผู้ที่ได้ร่วมงาน ทั้งครอบครั้วนั้นก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนสามารถ

เลื่อนขั้นเป็นหน้า ของ ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

ทั้งยังมีความขยัน วันหยุดก็จะไปเปิดท้ายรถขายของ ทำงานไม่เคยหยุดหารายได้เสมอๆ และ

ด้ ว ย ค ว า ม ช อบค้าขายและบวกกับมีคนมาติดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการร้านอาหารไ ท ย ที่

ต่าง ป ร ะ เ ทศ หนุ่มรายนี้จึง ตัดสินใจ ลาออกจากราชการทันที

ซึ่ งก่อนออกเดินทางเขาได้เข้าไปหาแม่ ให้แม่อวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และขอเอา

ช า ย ผ้ า ถุ ง แ ม่ ไ ปเป็นวั ต ถุ ม งคลที่ระลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้าน

อาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอขายกิจการให้เขา เขาเลยตกลงซื้อและวางแผนจัดการร้านของ

ตัวเองทุกอย่ าง และอบรมกิริย ามารย าทพนักงานต้อนรับในร้านด้วยตัวเขาเอง

เขาประสบความสำเร็จด้วย เวลา 3 ปี เท่านั้น และทั้งยังส่งเงินมาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้าน

ให้แม่ ที่เมืองไ ท ย พร้อมยังสร้างบ้านที่อเมริกาด้วย

ปัจจุบันภรรย าที่เมืองไท ยเ สี ย ชี วิ ต ด้วย โ ร ค รุนแร ง เขามีภรรย าใหม่ที่ต่างแดน อาชีพ

ภรรย ามั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันอย่ างง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครมารับรอง ไม่ต้อง

อยู่อย่ างห ล บ เ ลี่ ย ง จะคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แม่ที่อยู่เมือง ไ ท ยก็มีความสุข

จากการส่งเ สี ย ดูแลเป็นอย่ างดีจากลูก

และชายคนนี้ทุกครั้งที่ทำอะไรเขาต้องการกุศลอันใด ก็จะนึกพ่อแม่ก่อน และดูแลท่าน ให้เงิน

ท่านทุกเดือน แม่ผู้รับเงินแทนคุณจากลูกทำบุญตักบาตรสร้างกองการกุศลให้ลูกในทุกๆ วัน

อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จเป็นที่เมตตา ของคนทั่วไปปราศจาก

อุปสรรค ภ ยั น ต ร า ย ใดๆ

ฟังเรื่องราว จากปากหนุ่มนายนี้ ต่าง โ จ ษ จั น ยกย่อง หนุ่มผู้กตัญญูบูชาพระที่ถูกองค์คนนี้

กันทั่วกรมศิลปากร อย่ างนี้แหละที่เรียกว่า “ตั้งดีพลีถูกองค์” ถึงประสบความสำเร็จ

ที่เรายกตัวอย่ างเรื่องนี้ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่า เ ท พ เ จ้ าแห่งความสำเร็จของทุกคน อยู่ในบ้านนั้น

เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวธรรมดานี่แหละ อยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน ดังนั้นลูกทั้งหลาย

ที่ยังมีพ่อแม่ ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่านสุขกายสบายใจ แล้วสิ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะสำเร็จ

อย่ างง่ายดาย จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเอง

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ข้อคิดของคนมีตัง..เรียนไม่สูงแต่มีลูกน้องเยอะคุมคนได้

แนวคิดเศรษฐี ทำไมบางคนจบไม่สูง แต่คุมคนงานได้เป็นพัน ทุ … …