ทำไมคนที่รู้จักออมเงินถึงมีชีวิตที่ดี..ข้อดีมากมายของเงินออม

ข้อดีมากมายของเงินออม ทำไมคนที่เขามีเงินเก็บ..เขาถึงมีชีวิตที่ดี

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคน มองข้ามหรือไม่มีในความคิดเ พ ร า ะเงินที่หามาได้

ก็แทบจะไม่พอใช้หรือใช้เงินเก่ง จนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลยไม่คิด เรื่องการออมเงินแต่หาก

ศึกษา ข้อดีของการมีเงินออมอาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน

การออมเงินเป็นสิ่งที่ย ากแต่หากสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเ พ ร า ะในย ามลำบาก

ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่ างข้อดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บข้อดีของการ มีเงินออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการ

ออมเงินบางทีเหตุผลดีๆ สักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้ เงินออมมีประโยชน์

มากย ามเกิดวิ ก ฤ ติเ พ ร า ะชีวิตของคนเรามี ความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิด

ขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

1 : เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้อง ใช้เงินในการซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตหากมี

เงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

2 : มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วย

กันจ่ายเ พ ร า ะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหลายโ ร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน

แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแ ย่งสมบัติ

3 : มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุ

มากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึงการมีเงินออม

ให้มากๆ

4 : เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิน ไปล ง ทุ น ต่างๆก็จะเป็นการช่วยเหลือ

ประเทศ ช า ติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกัน การกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออมเ พ ร า ะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ

หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้ อบ้ าน ที่ดิน

5 : เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครี ย ด หน้านิ่ว คิ้วขมวดเ พ ร า ะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้

เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

6 : มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อย ในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหางาน

เสริมไม่ต้องทำงานมากขึ้นชีวิตมีอิสระมากขึ้นอย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

7 : เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้มหายจากไป เช่นพนักงานธนาคารสำนัก

พิมพ์ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามา

ใช้ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

8 : เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆ บ้ าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหายตามวันเวลา

ดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

9 : มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือ

ได้เ พ ร า ะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดีย ามเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน

แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

10 : เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุ น อย่ างการซื้ อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปีก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงาน

แทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงิน

ปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเองโดยเฉพาะ

ย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เ พ ร า ะทุกวันนี้อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงิน

ออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …