ถ้าเบื้องหลังเรายังจนอยู่..อย่ าคิดจะอวดรวย เตือนใจได้ดีมาก

อย่ าคิดจะทำอวดรวยทั้งๆ ที่เบื้องหลังเรายังจนอยู่ (เตือนใจได้ดีมาก )

ในสมัยนี้เป็นสมัยวัตถุนิยมยอมซื้ อ ยอมจ่าย สิ่งของที่เกินความจำเป็น อวดรวย

เพื่ อได้หน้าแล้วกลับมานั่งใช้หนี้ อย ากให้คุณลองมองตัวเองว่าบทความนี้ตรง

กับชีวิตคุณหรือคนใกล้ตัวบ้ างไหม

เมื่อ 100 ปีก่อน – คนจีนหนีความย ากจน เสื่อผืนหมอนใบ เป็นกุลี ,แบกข้าวสาร

,ลากรถ,ขายน้ำเต้าหู้ ฯลฯคนบ้ านเราดูถูก…เรียกไอ้เจ็ก แต่คนจีนขยัน ขันแข็ ง

หนักเอ าเบาสู้ อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้า

คนเราชอบสบาย อย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ มียศ มีสี มีเกียรติมาวันนี้….

“คนจีนร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนบ้ านเราเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้

คนจีน”

50 ปีก่อ น – คนอินเดีย คนบังคลาเทศหนีความย ากจน มาเมืองกรุง เป็นย าม

เป็นคนขายนมแพะ ขายถั่วคนบ้ านเราก็ดูถูก…เรียกไอ่บัง คนอินเดียขยัน เจียม

เ นื้ อ เ จียมตัว ประหยัด เก็บออม อดทน ไม่ยอมเสี ยเปรียบวันนี้… “คนอินเดีย

เป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนบ้ านเราก็เป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนอินเดีย”

30 ปีก่อ น – คนเวียดนามอพยพมาเ พ ร า ะส ง ค ร า ม มาเมืองกรุง ชลบุรีมา

เ ป็ น ลู กจ้างทำประมง ทำนา ซ่อมรถ คนดูถูก…เรียกไอ้แกววันนี้… “เมืองเรา

โดยเฉพาะทางอีสาน และภาคตะวันออก คนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการมาก

มาย คนเราเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนเวียตนาม”

วันนี้ คนเขมร, คนลาว และคนพม่าเข้ามาบ้ านเราทั้งถูกต้องทั้งแอบหนีเ พ ร า ะ

AEC เ ปิ ด รับค่าแรง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้ าน ,พนักงานโรงแรม ,

เด็ กเสริฟ์ร้านอ า ห า ร , เด็ กปั้ม ,คนงานก่อสร้าง , คนเราดูถูก…เรียก,ไอ่เขมร,

ไอ่หม่อง

สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ อีกแค่ 20 ปีข้างหน้า!!!!ชนชาติต่างๆ ที่อพยพ

เ ข้ า มาก็คงเป็นเจ้าของกิจการกันหมดและเราก็กลับมาเป็นลูกจ้างคนเขมร

คนพม่า คนลาวและเป็นลูกหนี้เขาเหล่ านั้น เหมือนพ่อแม่ปู่ย่ า ของพวกเรา

หรือเปล่ า?

นี่คือ.. คนบ้ านเราแท้ ๆ ใช่หรือไม่ ? ทำไม ? คนคนเดี๋ยวนี้! มีความรู้ มีฝีมือ

แรงงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่ากับตนเองงานหนัก

หน่อย ท้อ ลาออก งานเหนื่อยหน่อย บ่น ลาออก งานมากหน่อย บอกค่า

จ้างถูก ไม่คุ้มค่า

ล า อ อก น่าเป็นห่วง คนเดี๋ยวนี้รักสนุก รักสบาย ไม่อดทน ไม่พึ่งพาตัวเอง

ชอบหรูหราหน้าใหญ่ ใจถึง ประมาณว่า” ฉิ บ ห า ยไม่ว่า ต้องการชื่อเสี ยง

“ แ ข่ ง กันอวดรวยโดยการมีหนี้สินจนหนี้ท่วมตัว โ ก ห ก ตัวเอง หน้าชื่น

อกตรม เลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดา

เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต ยึดติ ด วัตถุนิยม ขายที่ดิน ปู่ย่ า กิน“ขออย่ าให้เป็นอย่ าง

นี้เลย”คนบ้ านเรา มีฝีมือดี มีทักษะดี ฉลาดไหวพริบดีเอาตัวรอดเก่งคนเดี๋ยว

นี้มี ดี นำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเถอะ

“รักกันไว้เถิด”อย่ าให้ภายภาคหน้า ค น ไ ท ย ต้องไปเป็นลูกจ้างหรือลูกหนี้

ของคนต่างชาติเลย บอกเลยว่าถ้าไม่อย ากตกเป็นเบี้ยล่ างก็อย่ ามัวแต่ไป

นั่งดูถูกคนอื่น อย่ าอวดมั่งอวดมีแต่หนี้สินท่วมตัวสุดท้ายก็คงจะกลายเป็น

แบบเดิม

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …