จะเป็นอย่างไรมาดูกันว่า คนเงินเดือนน้อย เก็บเงินแบบไหนให้ได้หลักแสน

คนเงินเดือนน้อย เก็บเ งิ นให้ได้แสนแรกทำยังไง

หล า ยคนอาจจะบอ กว่าการเก็บเ งิ นเป็นเรื่องที่ทำได้ย าก ยิ่งบวกกับเศรษฐกิจแบบนี้แล้วด้วยยิ่งย ากไปกันใหญ่

แต่เราอย ากจะบอกเพื่อนๆว่ามันไม่ย ากเกินไปหรอ กถ้าเราตั้งใจและรู้จะวางแผน มีวินัย วันนี้เราเลยมีวิธีเก็บเงิน

ให้ได้แสน มาบอ กกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

1 : สมัยนี้ใครๆ ก็มีจ๊อบเสริม

เราไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองไว้กับร า ยได้ทางเดียวอีกต่อไปแล้ว เ พ ร า ะโลกยุคนี้เอื้อให้การหาร า ยได้ทำได้ง่าย

ขึ้น มากผ่านช่องทางอ อ น ไ ล น์ จะข า ยของก็ไม่ต้องมีหน้าร้านเสียค่าเช่า ลูกค้าทักมาก็คอยตอบระหว่างพักหรือ

หลังเลิกงานได้ ใครทำอาหารเก่งจะทำอาหารไปข า ยเพื่อน ๆ ในออฟฟิศ

หรือเลือ กข า ยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นทางเลือ กที่น่าสนใจเท่านี้ก็หมดกังวลว่าเ งิ นเดือนเริ่มต้นหมื่นห้าจะพอ

ให้เหลือออมหรือเปล่า เ พ ร า ะเมื่อร า ยรับเพิ่ม เ งิ นออมก็เพิ่ม และบรรลุเป้าห มายได้ง่ายขึ้น บางคนอาจทำงาน

เสริมได้รุ่งจนร า ยรับมากกว่าเ งิ นเดือนด้วยซ้ำ อาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ก็คุ้มค่า

2 : ไม่ประมาทกับร า ยจ่ายเล็กน้อยประจำวัน

ชงกาแฟเองประหยัดได้เยอะเลยนะ หากสำรวจร า ยจ่ายกันอ ย่ างถี่ถ้วน หล า ยคนคงพบว่าเ สี ยเ งิ นไปกับค่ากาแฟ

และค่าอาหารเป็นจำนวน มาก โดยที่เราแทบไม่เอะใจเลยลองคำนวณดูว่าถ้าเราซื้อกาแฟร้านข้างนอ กดื่ มวันละแก้ว

เฉลี่ยแก้วละ 100 บ า ท 30 วัน 100 x 30 เท่ากับเราเ สี ยเ งิ นค่ากาแฟต่อเดือนถึง 3,000 บ า ท

อาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเลิกซื้ อ กาแฟ แต่ลองปรับการใช้เ งิ นโดยการกำหนดตัวเองให้ซื้ อร้านนอ กได้สัปดาห์ละ

1-2 แก้ว นอ กนั้นชงดื่ มเองที่บ้าน เท่านี้เราก็จะมีเ งิ นออมเพิ่มขึ้นอีกหล า ยพันบ า ท

3 : อ ย่ าสร้างห นี้โดยไม่จำเป็น

อุปสรรคสำคัญของการออมเ งิ นคือห นี้สิน การมีห นี้สินทำให้ร า ยจ่ายที่นอ กเหนือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

เพิ่มมากขึ้น และทำให้เราเหลือเ งิ นเก็บออมล ดน้อยลง เช่น ถ้าหากเราอย ากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ ราคา

30,000 โดยใช้วิธีผ่อน 0เปอร์เซน 10 เดือน ต่อให้ยอดชำระต่อเดือนดูไม่เยอะ แต่ทำให้เงิ นออมที่เราจะได้

ต่อปีนั้นห า ยไปถึง 30,000 บ า ทเลย ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจสร้างห นี้เหล่านี้ ขอให้ลองชั่งน้ำหนักดูก่อนว่าระหว่าง

โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ กับเป้าห ม า ยเ งิ นแสนของเรา อะไรสำคัญกว่ากัน ยอมอ ดใจรออีกสักปี เพื่อให้เราบรรลุ

เป้าห ม า ยยิ่งใหญ่ที่ตั้งใจไว้ก่อนดีกว่า

4 : ตั้งเป้าห ม า ยให้ชัดเพื่อสร้างแ ร งบันดาลใจ

สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราต้องนึกถึงไม่ว่าจะเริ่มทำอะไร คือ การตั้งเป้าห ม า ยที่ชัดเจน เ พ ร า ะการตั้งเป้าห มาย

ที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแ ร งบันดาลใจและมุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายได้ เราควรตั้งคำถามและตอบให้ชัดเจนก่อนว่า

การจะเก็บเ งิ น 100,000 บ า ทให้ได้ภายใน 1 ปีนั้น เราจะเก็บไปเพื่ออะไร เช่น เก็บเพื่อ ดาวน์รถยนต์คันใหม่

ตอนปล า ยปี

หรือเก็บเพื่อรวมเ งิ นไปดาวน์บ้านเมื่อครบ 5 ปี เป็นต้น เมื่อเรามีเป้าห ม า ยที่ชัดเจน มีสิ่งที่เราตั้งตารอคอยวินัย

และความมุ่งมั่นที่จะทำต ามแผนที่วางไว้ก็จะมาเอง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ ความสุข เราต่างเก็บเ งิ น

เพื่อเป้าห ม า ยที่จะทำให้เรามีความสุข ดังนั้นระหว่างทางก็ไม่ควรจะเต็มไปด้วยความทุ ก ข์ การมีความตั้งใจ

มีวินัยเป็นสิ่งที่ดี แต่อ ย่ ากดดันตัวเองจนความสุขในแต่ละวันห า ยไป คนที่รู้สึกว่าตนเองมีร า ยได้น้อย รา ย

จ่ายเยอะจนอาจทำได้ไม่ถึงเป้าก็อ ย่ าเพิ่งหมดหวัง วันนี้อาจจะน้อย แต่ปีต่อ ๆ ไปเมื่อเราได้ร า ยรับเพิ่มขึ้น

ล ดจำนวนห นี้สินได้ เ งิ นออมของเราก็จะเพิ่มพูนเอง ขอแค่มีมุ่งมั่นและออมอ ย่ างสม่ำเสมอก็พอ

5 : อ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน ให้รางวัลตัวเองได้ แค่ลองเปลี่ยนรูปแบบ

การให้รางวัลตัวเองหลังจากทำงาน มาเหนื่อย ๆ ด้วยการไปเที่ยวสักทริป ซื้ อ กระเป๋าที่อย ากได้มานาน หรือ

ซื้ อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้ชีวิตการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยของเราได้มาก และ

เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เราไปถึงเป้าห ม า ยการออมเ งิ นได้อ ย่ างมั่นคง

ในช่วงที่เก็บเ งิ น เราไม่จำเป็นต้องตัดรางวัลส่วนนี้ทิ้งไปเลย แต่ลองล ดร า ค ารางวัลลงมาสักหน่อย จาก

เสื้อผ้าที่เคยซื้ อเดือนละ 5 ชุด ล ดลงเหลือ 2 ชุด หรืออาจจะล ดความถี่ในการให้รางวัลตัวเองลงมาบ้าง

เ ช่ น จ า กเดือนละครั้งก็เป็นสามเดือนครั้ง หรือเปลี่ยนจากเดิมที่ไปร้านสปาร้านนวด เปลี่ยนเป็นซื้อ

ชุดทำสปาดี ๆกับเทียนหอมมาดูแลตัวเองที่บ้านสลับกับการออ กไปเ สี ยเ งิ นใช้บริการนอ กบ้าน

ตลอ ด ซึ่งแบบนี้เราก็จะยังได้ให้รางวัลตัวเองเหมือนเดิม แต่ประหยัดเ งิ นเพิ่มขึ้น เหลือเงินไว้

ออมมากขึ้น และไปถึงเป้าห ม า ยได้ง่ายขึ้น

6 : กระปุกหมูช่วยเราได้

คงมีหล า ย ๆ คนที่เวลานับเ งิ นก็จะสนใจแต่เ งิ นที่เป็นธนบัตร เป็นแบงก์ใหญ่ เช่น แบงก์ร้อย แบงก์พัน

จะมีเศษเหรียญหรือแบงก์ย่อยเท่าไหร่นั้นก็ไม่ได้สนใจมากนัก รู้ไหมว่าถึงแบงก์และเศษเหรียญเหล่านี้

มีมูลค่าไม่มาก แต่ก็สามารถรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เช่นกัน ดังนั้น การมีกระปุกหมูออมสินไว้หยอด

เหมือนตอนเป็นเด็กน้อย

ก็ยังเป็นวิ ธีเก็บเ งิ นที่คลาสสิกและเห็นผลอยู่ ลองตั้งกระปุกหมูไว้สักอัน เลิกงานกลับมาก็เอาเศษเหรียญ

หรือแบงก์ย่อยทั้งหมดที่มีหยอดลงไป ไม่แน่นะ พอทุบกระปุกตอนสิ้นปีจากสิบบาทยี่สิบบา ท อาจกลาย

เป็นหลักพัน หลักหมื่น ช่วยมาเติมยอ ดเ งิ นเก็บของเราจนครบแสนเลยก็ได้ และอ ย่ าลืมที่จะเอาเ งิ น

ในกระปุกหมูที่เราเก็บไว้ไปฝากไว้ในบัญชีที่ได้ผลตอบแทนดี ๆ ด อ กเบี้ยสูง และ ไม่มีข้ อจำกัดใน

การฝากถอน จะช่วยให้เ งิ นงอ กเงยเร็วขึ้นไปอีก

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …