จงบอกตัวเองว่านี่คือบทพิสูจน์สัจธรรมเ พ ร า ะในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ

20 สิ่ง ที่อย ากให้เตือนสติไว้ ถึงลูกชายลูกสาวทุกคน

1 : เมื่อไหร่ที่ เจอคนกลิ้งกะล่อน

จงบอกตัวเองว่านี่คืออุทาห รณ์ของชีวิต ที่ไม่ควรทำตาม

2 : เมื่อไหร่ที่ เจอความทุกข์หนัก

จงบอกตัวเองว่านี่คือ แบบฝึกหั ดที่จะช่วยให้ เกิดทักษะในการใช้ชีวิต

3 : เมื่อไหร่ที่ เจอนายจอมละเมียด

บอกตัวเองว่านี่คือการฝึกตัวเอง ให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ

4 : เมื่อไหร่ที่ เจองานหนัก

จงบอกตัวเองว่านี่คือโอกาส ในการเตรียมพร้อม สู่ความเป็น มืออาชีพในอนาคตของลูก

5 : เมื่อไหร่ที่ เจอปัญหาซับซ้อน

จงให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียน ที่จะสร้างปัญญาได้ดี

6 : เมื่อไหร่ที่ เจอคำตำหนิ

จงบอกตัวเองว่านี่คือการชี้ ขุมทรั พย์มห าสมบัติ ที่เราจะได้พบ

7 : เมื่อไหร่ที่ เจอคนเ ล ว

จงบอกตัวเองว่านี่คือตัวอย่ างชีวิต ที่ไม่พึงประส งค์

8 : เมื่อไหร่ ที่เจอคนที่ใช่แต่ เขามีคู่แล้ว

จงบอกตัวเองว่านี่คือ ประจักษ์พย านว่าไม่มีใครได้ทุกอย่ างดังใจเสมอไป

9 : เมื่อไหร่ที่ เจออุ บั ติ เ ห ตุ

จงบอกตัวเองนี่คือ คำเตือ นว่าจงอย่ าประม าทซ้ำ

10 : เมื่อไหร่ที่ เจอศั ต รูกลั่นแกล้ง

จงบอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบ ที่ว่า ม ารไม่มี บารมีไม่เกิด

11 : เมื่อไหร่ที่ เจอคำนินทา

จงบอกตัวเองว่านี่คือการสะท้อนว่า เราเป็นคนที่มีความหมายอยู่นะ

12 : เมื่อไหร่ที่ เจอความผิดหวังซ้ำ

จงบอกกับตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้ มกันให้เราอยู่

13 : เมื่อไหร่ที่ เจอความป่ ว ยไข้

จงบอกตัวเองว่านี่คือ การเตื อนให้เห็นคุณค่าของสุ ข ภ า พที่ดี

14 : เมื่อไหร่ที่ เจอความพลัดพร าก

จงบอกตัวเองว่านี่คือ บทเรียน ของการรู้จักยืนหยัดด้วยตนเอง

15 : เมื่อไหร่ที่เจอแฟนทิ้ง

จงบอกตัวเองว่านี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกๆ ชีวิต นั้นมีโอกาสพานเสมอ

16 : เมื่อไหร่ที่ เจอภาวะหลุ ดจากอำน าจ

จงบอกตัวเองว่านี่คือความอนัตตาของชีวิต และสรรพสิ่งทุกอย่ าง

17 : เมื่อไหร่ที่ เจอวิ ก ฤ ต

จงบอกตัวเองว่านี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม เ พ ร า ะในวิ ก ฤ ต ย่อมมีโอกาสเสมอ

18 : เมื่อไหร่ที่ เจอความจน

จงบอกตัวเองว่านี่คือ วิธีที่ธรรมชาติที่ เปิดโอกาสให้เราได้สู้ชีวิตต่อไป

19 : เมื่อไหร่ที่ เจอลูกหัวดื้อ

จงบอกกับตัวเองว่านี่คือโอกาสทอง ในการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่อย่ างแท้จริง

20 : เมื่อไหร่ที่ เจอการจากไปตลอดกาล

จงบอกตัวเองว่า นี่แหละคือ ฉากสุดท้าย ที่ชีวิตมีความสมบูรณ์มากขึ้น

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …