จงจำไว้เสมอว่าอายุเราเลือกไม่ได้ก็จริงแต่ชีวิตแต่ละช่วงชีวิตเราเลือกได้

แม้มีที่ดินมากมาย แต่ยังไงก็นอนได้เพียง 8 เมตร

ถ้าคุณจากไป…แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้?เคยลองคิดดูไหมว่า ถ้าวันหนึ่งคนไม่มีชีวิตอยู่ กลายเป็น

ผง ธุ ลีไป ใครเขาจะยกย่อง ชื่นชม หรือตำหนิ ประณามคุณอย่ า งไรคุณจะไปรู้สึกรู้สา รับรู้อะไรได้

ลูกของคุณเขาจะเป็นอย่ างไรก็อ ย่ าเป็นห่วงให้มากนัก พวกเขาต่างก็มีจุดหมายและหนทางชีวิต

ของตัวเอง

เมื่อล่วงลับไปแล้ว คุณก็ยัง ไม่เลิ กเป็นท าสของลูกๆ อีกหรือจงอ ย่ า… คาดหวังอะไรมากจากเด็กๆ

ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลคุณย ามแก่ เ ฒ่ า เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงาน และภ าระผูกพันต่างๆ

เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ หรือมาดูแลอะไรคุณได้มากมายนัก

ส่วนลูกๆ จริงๆ แล้วนั้น ก็อาจจะกำลังทะเ ล า ะกัน เพื่อแ ย่ งทรัพย์สมบัติของคุณ ทั้งๆ ที่คุณยังมีชีวิต

อยู่ก็ได้!! ดีขึ้นมาหน่อย ก็อาจจะแค่แอบภาวนา ให้คุณอ ย่ าใช้เ งินให้มากและรีบจากไปเสี ยเร็วๆ

อย่ างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ถมเถไป

คุณไม่มีทางรู้หรอกว่า เ พ ร า ะบรรดาลูกๆ เขาถือว่า..ทรัพย์สมบัติของคุณ เป็นสิ ท ธิ์ ของเขาไปแล้ว

คุณจึงไม่มีสิ ท ธิ์จะไปกำหนดอะไรได้เลยในเ งิ นที่เป็นของเขา เข้าใจใช่ไหม?

คนอายุเกิน 50 อย่ า งคุณ ต้องเ ลิกเอาสุ ขภาพไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้ว“ มีเ งิ นเท่าไร ? ก็ซื้อ

สุขภ าพคืนมาไม่ได้!! ”

คุณตอบได้ไหมว่า……… จะหยุดหาเ งิ นได้ตอนไหน?มีถึงเท่าไหร่ คุณถึงจะบอกว่า… “ พอแล้ว ”ร้อย

พัน หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน ร้อยล้าน พอหรือยัง..?ต่อให้คุณมีไร่นานับพันไร่ คุณก็กินข้าวได้แค่วันละ

3 จาน แม้มีคฤหาสน์นับพันหลัง คุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอนย ามค่ำคืนเพียง 8 ตาราง เ มตรเท่านั้น

ดังนั้น..ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกินอ ย่ างเพียงพอมีเงินพอใช้สอยได้ในทุกๆวัน เพียงเท่านี้

ก็ดีเหลือหลายแล้ว

อายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อย่ า งเป็นสุข เ พ ร า ะทุกบ้านก็ต่างมีปัญห าของตนเองกันทั้งนั้น อ ย่ ามัว

ไปคิดเปรียบเทียบแก่งแ ย่ง แข่งขัน ชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ว่าจะชื่อเสียง ลาภยศฐานะทางสังคม หรือ

ความก้าวหน้าของเด็ กๆ หรืออะไรก็ตาม

สิ่งที่ควรจะแข่งกันทำกันจริงๆ นั้นก็คือ แข่งกันมีความสุขแข่งกันมีสุขภาพดีและอายุยืนนาน ส่วนอะไร

ที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ก็อย่ าไปฝั งอกฝั งใจใ ห้ป่ ว ยการ และทำล า ยสุขภาพตัวเองเลยอายุป่านนี้

แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลย….

หลังอายุ 50 แล้วอย่ า งนี้คุณต้องค้ น หาหนทางของคุณเอง ที่จะสร้ า งชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆและสุขสดใส

ขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอา ร มณ์ดีคิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุข ทำอะไรก็สุข สนุกกับมันอยู่

ทุกวัน นั่นก็ หมายความว่า… คุณได้ผ่านวันเวลาอย่ า งเป็นสุขแล้ว

ทุกวันวานที่ผ่านไป คุณจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอย่ า งเป็นสุข วันนั้นคือกำไรชีวิตชัดๆ เลย

จิตใจที่ดี จะช่วยรักษาโ ร ค ภั ยได้

ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร คภัยก็จะหายเร็วขึ้นตามด้วยแต่ถ้าจิตใจทั้งดี ทั้งเป็นสุขด้วย ความเจ็ บ ป่ ว ยก็จะ

ไม่มีทางมาแผ้ วพ านได้ ด้วยอา ร มณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออกกำลังกายให้เพียงพออยู่กลางแจ้ง

บ่อยๆ กินอาหารให้ครบห้าหมู่ได้วิต ามินและแร่ธ า ตุอย่ า งเพียงพอ

เพียงเท่านี้ ก็เชื่อได้แน่นอนว่า..ชีวิตที่เป็นสุข

อีก 20 หรือ 30 ปี จะเป็นของคุณแน่นอน!!เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ

จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ เ พ ร า ะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณ รู้สึกเย า ว์วัยและมีความ

ห ม า ยอยู่เสมอไม่มีพวกเขาเมื่อใด คุณจะต้องรู้สึกสูญเ สีย อย่ า งแน่นอน

จงจำไว้ว่า…อายุเราเลือกไม่ได้ก็จริง แต่ชีวิตแต่ละช่วงชีวิต เราเลือกได้…

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …