กฎเหล็ก 3 ข้อ แก้ความจนจน…ที่คนรวยเขาเลือกทำกัน

3 สิ่งที่คนรวยเขาเลือกทำกัน หลุดพ้นจากความจนและมีความสุขกับชีวิต

การวางเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต การไม่มีเป้าหมาย

จะทำให้เราไม่มีทิศทางในการดำเนินชีวิตและทำให้เราตกขอบ เป้าหมายก็เหมือน

ลู ก ศ รที่ชี้ทิ ศทางให้ไปถึงปลายทางที่ตนเองวางไว้ ทำอย่ างไรจึงจะรวยทั้งเงิน

และความสุข เรามี 3 ข้อแก้จนมาฝากกัน ดำเนินชีวิต 3 ข้อ แก้จน

1 : การหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนั ดมาต่อยอด

ใ ห้ เ ป็ นร ายได้เสริม เช่นหากคุณชื่นชอบการทำขนม ให้ลองทำขนมในวันหยุดสุด

สัปดาห์ จากนั้น นำไปขายในที่ทำงานหรือตามร้านค้าเพื่อสร้างรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ

ให้กับคุณบางคนใช้ความสามารถในการทำขนมขายจนวันหนึ่งต้องลาออกจากงาน

เ พ ร า ะมีออเดอร์เข้ามาเป็นกอบเป็นกำสร้างฐานะจากการทำขนมก็มีมาไม่มากก็

น้อย ดังนั้น คุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อ

ยอดให้เกิ ด รายได้หรือไม่

2 : รู้จักประหยัด

ต้ อ ง เริ่มจากการที่คุณประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประหยัด

ไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ างคนอด อย าก แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น

สิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้อในช่วงของสินค้านั้นลดราคาหรือเลือกซื้อสินค้า

ที่ มี ราคาถูกกว่าทดแทนเท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือน

ลองสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกันคุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมราคาถึงต่างกันทั้งที่

ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวัตถุดิบก็มาจากที่เดียวกันจะต่างกันก็เพียงยี่ห้อสินค้า

ที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีราคาที่สูงขึ้นผู้บริโ ภ คหรือพวกเราจะ

ต้ อ ง สั งเกตุดูว่าสินค้าบางตัวถ้าเลือกซื้อจากยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกันก็จะทำให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เริ่มต้น ก ฎเ ห ล็ กแ ก้ จ น

ด้วยการประหยัด

3 : รู้จักออม

แ น่ น อนว่านอกจากการที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว

นั้นสิ่งต่อมาก็คือการออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยัดและเหลือเก็บไว้นั้นออกผล

ที่ ม า กขึ้นการออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผลการออมเป็นการ

ออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกเดือน เช่น ตั ด 10-20% จากรายได้

ต่อเดือน จากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอดให้เกิดดอกออกผลโดยการนำเงิน

ออมไปซื้อกองทุนรวม หรือการนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น

ซึ่ ง การลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการ

ลงทุนในหุ้นเ พ ร า ะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วย

ให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเงินได้ง่ายเ พ ร า ะธนาคารจะนำเงินของเราไปลงทุน

ในกองทุนหุ้ นที่มีศั ก ย ภ าพที่ดีและมีความเสี่ ยงที่น้อย

ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุน ลงทุนมากผลตอบ

แทนก็จะสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาดหุ้นในเวลานั้นๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนจึง

ค ว ร เ ลื อกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อกองทุนรวม โดยหลักการเลือกซื้อก็คือ

ช่วงจังหวะที่ราคาหุ้นอยู่ในช่วงขาลง เ พ ร า ะจะทำให้เราซื้อหุ้นในราคาที่ถูกกว่า

ราคาตลาด

กฎเหล็กแก้จน 3 ข้อ..ที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักแต่การที่คุณ

จะแก้จนได้ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรงแต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจ

ของตัวคุณเองก่อน

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …